هزار میلیارد تومان از محل سفر رییس جمهور به حوزه آموزش و پرورش کرمانشاه اختصاص یافت

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید